MiFID

PŘEHLED

MiFID 2 je nařízení EU, které klasifikuje emisní povolenky jako finanční nástroj. Níže najdete bližší informace a otázky a odpovědi, které většinou zajímají naše klienty.

Co je MiFID 2 a MiFIR? (poslední verze: 28/08/2017)

MiFID 2 je zkratka pro Směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU. Jako směrnice, musí být implementována do národní legislativy a tato národní legislative pak je směrodatná pro lokální subjekty, které spadají do její působnosti. Datum, kdy směrnice vstoupí v platnost je 3. leden (SK: január) 2018, proto ve většině členských států je tato směrnice již implementovaná do lokální legislativy (přehled implementace).

MiFIR je zkratka pro Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012. Jako nařízení, je přímo platná pro účastníky trhu, bez nutnosti členských států cokoliv implementovat do lokální legislativy. 

MiFID2 a MiFIR navazují na Směrnici MiFID1, která řeší v podmínkách rychle se měnící obchodní prostředí vliv finančních krizí prostřednictvím vylepšení ochrany klientů, celkové odolnosti trhu a transparenci na finančních trzích.

Proč je MiFID 2 důležitá pro emisní obchodování? (poslední verze: 28/08/2017)

MiFID2 nově zahrnuje MiFID 2 “Povolenky na emise složené z jednotek, které jsou uznány na základě souladu se směrnicí 2003/87/ES (systém pro obchodování s emisemi)“ jako finanční nástroje, v Příloze 1, Sekce C.

Jak může MiFID 2 postihnout moji firmu? (poslední verze: 28/08/2017)

Pokud jste vyjmutí z nutnosti splnit povinnost v rámci MiFID2, budete ze Směrnice mít pouze užitek. Společnosti, obchodující s emisními povolenkami budou spadat do regulace a trh se stane transparentnějším. Nicméně MiFID2 s sebou přinese i dodatečnou administrativní zátěž. 

Většina zařízení, které obchodují s emisními povolenkami jelikož mají povinnost splnit povinnost v rámci EU ETS je z nutnosti splnit povinnost v rámci MiFID2 vypuštěna, podle Článku 2 (1) (e) Směrnice:

“provozovatele povinné dodržovat požadavky směrnice 2003/87/ES, kteří při obchodování s povolenkami na emise neplní pokyny zákazníka a neposkytují investiční služby ani nevykonávají jinou investiční činnost než obchodování na vlastní účet, pokud tyto osoby nepoužívají způsob algoritmického obchodování s vysokou frekvencí;”

Nicméně Vám doporučujeme, abyste se raději sami přesvědčili ve Vaší národní transpozici Směrnice MiFID2, jelikož intepretace Směrnice se může misty lišit mezi členskými státy. Nezapomeňte, že směrnice pro Vás není přímo směrodatná, jen její česká či slovenská implementovaná transpozice. Taktéž bychom Vám rádi připomenuli, že jestliže jste vyjmutí z povinností MiFID2, nemusí to nutně platit i v případě obchodování derivativních produktů (forwardy a opce). 

Taktéž, pokud obchodujete na účet vícero sesterských a dcerských společností, výjimka nemusí být platná. V takovém případě Vám doporučujeme prostudovat Článek 2 (1) (j) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/592 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria k určení toho, kdy je činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti. Toto je taktéž nařízení, nebude tedy nutně implementované do lokální legislativy a bude přímo směrodatné pro celou EU. 

Co je LEI číslo? (poslední verze: 28/08/2017)

LEI číslo (Legal Entity Identifier, česky identifikační číslo firmy) je unikátní číslo, které je přidělené firmám. Příslušné lokální autority přidělují LEI čísla. O toto číslo budete muset aplikovat, pokud s tím potřebujete pomoct, neváhejte nás kontaktovat. Všechny subjekty, které budou prodávat či nakupovat povolenky budou muset mít přidělené LEI číslo, bez rozdílu jestli musí plnit povinnosti v rámci MiFID2 nebo nikoliv. 

Jelikož platnost LEI čísla každý rok vyprší, prosím ujistěte se periodicky, že Vaše LEI číslo je vždy platné. Očekáváme, že lokální autority budou koncem roku zavalené požadavky na přidělení LEI čísel a jejich vydání bude výrazně zpomaleno. Dopoučujeme Vám tedy, o LEI číslo aplikovat co nejdříve.

POZNÁMKA

Důležité informace:
Informace a názory v této komunikaci byly společností Vertis Environmental Finance připraveny v dobré víře. Vertis Environmental Finance neposkytuje žádná výslovná ani implicitní prohlášení nebo záruky, pokud jde o přesnost a úplnost těchto informací a výslovně se zříká jakýchkoli záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý konkrétní účel nebo použití, pokud jde o údaje obsažené v tomto dokumentu. Tato komunikace je poskytována pouze pro informativní účely. Tato komunikace není nabídkou nebo výzvou k nabídce koupit nebo prodat jakékoliv služby či produkty nebo k účasti na jakékoliv obchodní strategii.
Je povinností každého příjemce této komunikace, aby si prověřil, že poskytnuté informace jsou vhodné v jeho individuální situaci a ověřil si právní, regulatorní, daňové či jiné důsledky pro sebe nebo pro své podnikání.
Informace jsou určeny výhradně pro interní použití a nesmí být vydány jako základ jakéhokoliv výrobku nebo reprodukovány, redistribuovány nebo přenášeny v celku nebo částečně a v jakékoli formě nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií nebo jakýmkoli systémem pro přenos a uchovávání informací bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Vertis Environmental Finance.

vertis blog


Vertis Se Stává Členem RECS International A Vstupuje Na Trh S OZE
25 September 2017
Vertis Environmental Finance zahajuje obchodování se zárukami o původu (GO, Guaranetee of Origin), což jsou speciáln
Vertis acquires Alco2
18 September 2017
Vertis Environmental Finance has completed the acquisition of Alco2, the Brussels based emissions trading firm. Alco2 team...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog