MiFID

MiFID II jest dyrektywą UE, która klasyfikuje uprawnienia do emisji CO2 jako instrumenty finansowe. Poniżej znajduje się kilka tematów, opracowanych na podstawie pytań od naszych klientów.

Czym jest MiFID II I MiFIR?

MiFID II jest skrótem dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dyrektywa będzie obowiązywać jako prawo lokalne i dotyczyć wszystkich w kraju, który ją przyjął. Termin aplikowania pod MiFID upłynął 3 lipca 2017 roku. W wielu krajach regulacja jest już dostępna.

MiFIR jest skrótem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych. Jako rozporządzenie stosuje się bezpośrednio do wszystkich uczestników na rynku Unii Europejskiej.

MiFID II oraz MiFIR bazują na zasadach przyjętych przez poprzednią dyrektywę MiFID I. Ze względu na zmieniające się otoczenie rynków finansowych, poprzednie kryzysy na rynkach koniecznym stało się usprawnienie i zwiększenie ochrony klientów i przejrzystości rynku. Prawo będzie miało zastosowanie od 3 stycznia 2018 roku.

Dlaczego MiFID II jest ważny dla handlu emisjami? (punktowania daty aktualizacji pytań i odpowiedzi nie ma)

Zgodnie z dyrektywą MiFID II, uprawnienia do emisji (jak określone w dyrektywie 2003/87/WE dotyczącą Systemu Handlu Emisjami)  staną się instrumentem finansowym.

Jak MiFID II wpłynie na Twoją firmę?

Jeżeli wyłączony jesteś spod reżimu przyszłej dyrektywy MiFID II tylko na tym skorzystasz. Podobnie do kontroli bezpieczeństwa w terminalach lotniczych, przepisy będą służyły Twojemu bezpieczeństwu i interesom, jednak często jest to proces powolny i nudny. Przyszłe prawo zagwarantuje większe bezpieczeństwo oraz przejrzystość handlu uprawnieniami do emisji CO2, z drugiej strony może wymagać dodatkowej pracy administracyjnej, a także przesłania do nas kilku dokumentów celem przyszłej współpracy. 

Większość firm, objętych obowiązkiem rozliczania emisji w SHE będzie zwolnionych z wymogów MiFID II w zakresie w jakim dokonują one handlu uprawnieniami.

Wyłączenie spod regulacji MiFID (zgodnie z art. 2 pkt 1 (e)) dotyczy: 
„operatorów zobowiązanych do przestrzegania wymogów dyrektywy 2003/87/WE którzy, zawierając transakcje na uprawnieniach do emisji, nie wykonują zleceń na rachunek klientów lub nie prowadzą jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej innej niż zawieranie transakcji na własny rachunek, pod warunkiem że osoby te nie stosują techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości”

Zalecamy sprawdzenie wersji MiFID II w oprarciu o prawo lokalne, gdyż dla każdego kraju regulacja może być inna. Proszę pamiętać, że dyrektywa nie ma bezpośredniego zastosowania dla Ciebie, ale prawo lokalne wcielające dyrektywę w życie ma. 

Zwracamy uwagę, że nawet jeśli obrót uprawnieniami do emisji będzie wyłączony spod regulacji, nie oznacza to, że obrót instrumentami pochodnymi na uprawnieniach (forward i opcje) jest również wyłączony.

Proszę pamiętać także, że jeżeli handlujesz nie tylko dla siebie ale w imieniu grupy, ten wyjątek może nie mieć zastosowania. W takim przypadku zalecamy sprawdzenie art. 2 pkt 1. (j)  dyrektywy i rozporządzenia Komisji UE 2017/592. Jest to rozporządzenie, które jest bezpośrednio stosowane przez wszystkie Państwa członkowskie, dlatego nie zostanie wprowadzone do prawa miejscowego.

Czym jest numer LEI.

Numer LEI do identyfikator podmiotu prawnego, unikalny kod dostarczany firmom. Lokalne jednostki operacyjne, w Polsce to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wydają w/w numer na wniosek zainteresowanego. Jeżeli potrzebujesz pomocy z uzyskaniem numeru, możesz skontaktować się z nami. 

Numer LEI wydawany jest na okres 12 miesięcy, dlatego upewnij się, że w przyszłości Twój numer jest ważny. Spodziewamy się, że uzyskanie numeru to dodatkowa praca administracyjna, jednak bez niego handel uprawnieniami do emisji CO2 nie będzie możliwy, stad też zalecamy jak najszybsze złożenie wniosku.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ważna informacja:
Informacje i opinie w niniejszym komunikacie zostały sporządzone w dobrej wierze przez Vertis Environmental Finance. Vertis Environmental Finance nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji w sposób wyraźny ani dorozumiany co do dokładności lub kompletności takich informacji i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji na przydatność handlową, przydatność do określonego celu lub wykorzystania w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy komunikat jest wyłącznie dla celów informacyjnych. Nie jest to oferta ani zaproszenie do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek strategii handlowej.
Każda zainteresowana strona jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy dostarczone informacje są odpowiednie w odniesieniu do indywidualnych okoliczności i ewentualnych skutków prawnych, regulacyjnych, podatkowych lub innych konsekwencji ich działalności.
Informacje te są przeznaczone wyłącznie do waszego użytku wewnętrznego i nie mogą być wydawane jako podstawa jakiegokolwiek produktu lub powielane, redystrybuowane lub przekazywane w całości lub w części w jakiejkolwiek formie,przy użyciu środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kserowania lub elektronicznego pobierania informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Vertis Environmental Finance.

vertis blog


W tym tygodniu mniejszy wolumen aukcyjny
05 October 2017
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal mogą pozostawać blisko 7 EUR z uwagi na brak jednej aukcji, wysokie ceny miksu energetycznego...
Ceny uprawnień do emisji CO2 nadal blisko 7 EUR
26 September 2017
Ceny EUA mimo 4% spadku w ujęciu tygodniowym nadal znajdują się na najwyższym poziomie od 21 miesięcy. Poprzedni tydzie
Vertis enters renewable energy market and is member of RECS International
25 September 2017
Vertis Environmental Finance started the trading of Guarantees of Origin (GOs), a special tracking certificate that labels...

trading room


EUA Dec17: MACD climbed above signal curve on week of trilogue
16 October 2017
Expectations about and results of the trilogue negotiations about the reform of the EU ETS kept the price of the EUA Dec17...
EUA Dec17: Growing uncertainties about this week's trilogue
09 October 2017
With the next trilogue meeting approaching and market participants getting more cautious, the volatility in the carbon market...
EUA Dec17: 20% less allowances to be auctioned this week
02 October 2017
Helped by the improving German dark spread and optimism about the reform of the system, the EUA Dec17 gained more than 6...

the bustard blog